Algemene voorwaarden Kunstcafé Appelscha

Artikel 1. Definities

Bezoekvoorwaarden reguliere bezoekers

1.1. Onder het Kunstcafé wordt verstaan: Kunstcafé Appelscha, de organisatie die het Kunstcafé dagelijks beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het hoofd en overige Kunstcafé kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Kunstcafé dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.2. Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan een (natuurlijke) persoon die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Kunstcafé een overeenkomst sluit met als doel het Kunstcafé te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Kunstcafé wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker. Onder bezoeker wordt eveneens verstaan groepen van reguliere bezoekers, waaronder maar niet uitsluitend bezoekers die zich op kosten van een andere organisatie als personeelsuitje of anderszins als groep voor een groepsbezoek inschrijven, reserveren of bezoeken.

1.3. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Kunstcafé en een ‘bezoeker’. Kunstcafé verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde Privacy- en cookiestatement voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van bezoekers.

Artikel 2 Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

2.1. Alle door het Kunstcafé gedane prijsopgaven, aanbiedingen of mededelingen ongeacht de vorm zijn bindend. Wijzigingen, prijswijzigingen, typ-, druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het Kunstcafé aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Kunstcafé is verspreid. Het Kunstcafé is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden bij gedane prijsopgaven, aanbiedingen of mededelingen door deze derden. Offertes en aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend.

2.2 Toegangsbewijzen, ook wel tickets genoemd, kunnen gekocht worden via de website of aan de deur, waarbij direct betaald dient te worden. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geannuleerd tenzij anders is overeengekomen. Toegangsbewijzen zijn slechts in overleg overdraagbaar.

2.3. De termijn voor betaling van de factuur is 14 dagen. Kunstcafé kan een aanbetaling verlangen, indien er aanzienlijke kosten gemaakt dienen te worden door Kunstcafé.
2.4. De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Kunstcafé dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden.

2.5. Het Kunstcafé kan de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten restitueren indien de bezoeker het Kunstcafé voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening conform artikel 23 Arbowet, alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het Kunstcafé geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

2.6. Indien de bezoeker(s) gebruik wensen te maken van een of meerdere ruimtes van het Kunstcafé dan kunnen deze worden gehuurd. Op de verhuur van de ruimtes zal schriftelijk een specifieke omschrijving van de gehuurde ruimte(s), het aantal bezoeker(s), de duur van de huur, de overeengekomen prijs en alle redelijkerwijze relevante bijbehorende zaken worden overeengekomen. Kunstcafé kan geïnteresseerde(n) een offerte verstrekken. De offertes en aanbiedingen voor het huren van ruimte(s) zijn vrijblijvend, eerder gedane aanbiedingen verplichten Kunstcafé niet tot een soortgelijke prestatie voor eenzelfde prijs.

Artikel 3 Verblijf in het Kunstcafé

3.1. Door gebruik van het Kunstcafé en alle bijbehorende faciliteiten verbindt de bezoeker zich aan het houden van de door het Kunstcafé opgestelde gedragsregels. Gedurende het verblijf in het Kunstcafé dient de bezoeker zich eveneens in overeenstemming met de wet, de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Kunstcafé dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden van het Kunstcafé, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van het Kunstcafé, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het Kunstcafé worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

3.2. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
3.3. Het is de bezoeker onder meer verboden om in het Kunstcafé: a. Aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. Andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; c. Andere bezoekers te hinderen, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; d. (huis)Dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden; e. te roken in alle besloten ruimtes; f. Etenswaren en consumpties mee te nemen en te nuttigen; g. Naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van het Kunstcafé gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen, deze kunnen worden afgegeven op een door het Kunstcafé aan te wijzen plaats;

h. Tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken. Artikel 3.4 Anders dan met voorafgaande toestemming van het hoofd van het Kunstcafé is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
3.5. Het Kunstcafé kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands Kunstcafé een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging rechtvaardigt, de toegang tot het Kunstcafé voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt direct aan de bezoeker medegedeeld. Op de aansprakelijkheid is het in artikel 5 van deze Algemene voorwaarden bepaalde van toepassing.

Artikel 4 Reclamering

4.1. Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Kunstcafé te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve niet tot enige verplichting tot schadevergoeding door het Kunstcafé aan de bezoeker:
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Kunstcafé;

b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het Kunstcafé, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Kunstcafé.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door het Kunstcafé en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Kunstcafé niet aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Kunstcafé en/of zijn medewerkers.
5.2. Het verblijf van de bezoeker in het Kunstcafé is voor eigen rekening en risico. Het Kunstcafé is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het Kunstcafé. Veilig omgaan met de kunst(werken) en de daaruit voortvloeiende schade komt voor rekening en risico van de bezoeker(s). Het Kunstcafé kan bij beschadiging of vrees voor beschadiging de bezoeker(s) de toegang tot het Kunstcafé ontzeggen conform artikel 3 van deze Algemene voorwaarden.
5.3. In geen enkel geval is het Kunstcafé gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a. De daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is; b. De ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
5.4. Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Kunstcafé niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet en/of grove schuld van de kant van Kunstcafé.
5.5. Het Kunstcafé is niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Kunstcafé houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Kunstcafé staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Kunstcafé en/of zijn medewerkers.
5.6. Indien het Kunstcafé goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Kunstcafé daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Kunstcafé niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Kunstcafé opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Kunstcafé.
5.7. De totale aansprakelijkheid van het Kunstcafé wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
5.8. Aansprakelijkheid van het Kunstcafé voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst of loon, immateriële schade, letsel, gemiste besparingen is uitgesloten.
5.9. De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Kunstcafé of een van zijn kenbare medewerkers, vertegenwoordigers of medewerkers van Kunstcafé dan wel daartoe ingehuurde en dusdanig kenbare hulpkrachten of derden.
5.10. Het Kunstcafé zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het Kunstcafé overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Kunstcafé zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Indien de bezoeker zelf zorgt voor overlast dan komt dit voor rekening en risico van de bezoeker.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Als overmacht voor het Kunstcafé, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Kunstcafé niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Kunstcafé zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

6.2. Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van de wet en de jurisprudentie. Daaronder wordt mede verstaan omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Kunstcafé gebruikmaakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voorgenoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voorgenoemden. Overheidsmaatregelen al dan niet in het kader van de bescherming van de publieke gezondheid vallen eveneens onder overmacht.

6.3 In het geval van overmacht kan een event worden gecanceld of verplaatst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van bezoekers en vrijwaring

7.1. De bezoeker van het Kunstcafécomplex is jegens het Kunstcafé aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze Algemene voorwaarden. De bezoeker vrijwaart het Kunstcafé voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
7.2. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedragen van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf. De hiervoor genoemde ouder, begeleiders, leraren etc. vrijwaren het Kunstcafé voor eventuele aanspraken van der ter zake.

7.3. Organisaties, bedrijven etc, die in het Kunstcafécomplex bijeenkomsten en/of feesten (laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, hun gasten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven en dergelijke vrijwaren het Kunstcafé voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
7.4. Door de bezoeker in het Kunstcafé gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de medewerker achter de balie van het Kunstcafé. Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.
7.5. Het Kunstcafé zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaring neming het Kunstcafé, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de gemeente, tenzij de geringe waarde van het voorwerp overdracht of bewaring niet rechtvaardigt.

Artikel 8 Klachtenregeling, geschillen en toepasselijk recht

8.1. Het Kunstcafé zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Kunstcafé overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Kunstcafé en/of door het Kunstcafé georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Kunstcafé het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan niet een recht op schadevergoeding ontlenen.

8.2. Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Kunstcafé en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Kunstcafé te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Algemene voorwaarden. Artikel 4.4 het Kunstcafé onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

8.3. De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Algemene voorwaarden.
8.4. De toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Kunstcafé.

8.5. Op deze Algemene voorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Kunstcafé is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Kunstcafé voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

8.6. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

8.7. Het Kunstcafé behoudt het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen.